برندگان هفته‌ی پنجم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا

جایزه‌ی هفتگی:
۲۰۰ هزار تومان بنِ خرید کتاب الکترونیکی در طاقچه

سه برنده‌ هفته‌ی پنجم:
۱. داستانک [آخرین روز]
کوثر دهقانی

۲. داستانک [آغوش بی‌مقصد]
فروزان امینی

۳. داستانک [بگو دوست دارم]
غزاله یوسفی

یک پاسخ بنویسید