برندگان هفته‌ی اول آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا

جایزه‌ی هفتگی:
۲۰۰ هزار تومان بنِ خرید کتاب الکترونیکی در طاقچه

سه برنده‌ هفته‌ی اول:
داستانکِ [می‌خواهم زنده بمانی]
راضیه سلیمی

داستانکِ [درهای بسته]
مژگان بهرمن

داستانکِ [بازنشستگی]
الهام ویسمه

یک پاسخ بنویسید